Waterfowl 1:
Swan and Geese


Thmbn Cygnus cygnus Cygnus cygnus
Isl : Álft or svanur
En : Whooper swan
Nl : Wilde zwaan
D  : Singschwan
Fr : Cygne chanteur

Thmbn Anser anser Anser anser
Isl : Grágæs
En : Greylag Goose
Nl : Grauwe gans
D  : Graugans
Fr : Oie cendrée

Thmbn Anser brachyrhynchus Anser brachyrhynchus
Isl : Heiðagæs
En : Pink-footed Goose
Nl : Kleine rietgans
D  : Kurzschnabelgans
Fr : Oie á bec court

Thmbn Anser albifrons Anser albifrons
Isl : Blæsgæs
En : White-fronted Goose
Nl : Kolgans
D  : Blässgans
Fr : Oie rieuse

Thmbn Branta leucopsis Branta leucopsis
Isl : Helsingi
En : Barnacle Goose
Nl : Brandgans
D  : Nonnengans
Fr : Bernache nonnette

Thmbn Branta bernicla Branta bernicla
Isl : Margæs
En : Brent Goose
Nl : Rotgans
D  : Ringelgans
Fr : Bernache cravant

 Open list of waterfowl2: Shellduck and Dabbling Ducks

 Open list of waterfowl3: Diving Ducks

 Open list of waterfowl4: Fish-eating ducks, grebes and divers