Waterfowl 2:
Goose-like Duck and Dabbling Ducks


Thmbn Tadorna tadorna Tadorna tadorna
Isl : Brandönd
En : Shelduck
Nl : bergeend
D  : Brandgans
Fr : Tadorne de Belon

Thmbn Anas penelope Anas penelope
Isl : Rauðhöfðaönd
En : Wigeon
Nl : Smient
D  : Pfeifente
Fr : Canard siffleur

Thmbn Anas platyrhynchos Anas platyrhynchos
Isl : Stokkönd
En : Mallard
Nl : Wilde eend
D  : Stockente
Fr : Canard colvert

Thmbn Anas strepera Anas strepera
Isl : Gargönd
En : Gadwall
Nl : Krakeend
D  : Schnatterente
Fr : Canard chipeau

Thmbn Anas acuta Anas acuta
Isl : Grafönd
En : Pintail
Nl : Pijlstaart
D  : Spieszente
Fr : Canard pilet

Thmbn Anas crecca Anas crecca
Isl : Urtönd
En : Common Teal
Nl : Wintertaling
D  : Krickerente
Fr : Sarcelle d'hiver

 Open list of waterfowl1: Swan and Geese

 Open list of waterfowl3: Diving Ducks

 Open list of waterfowl4: Fish-eating ducks, grebes and divers